АЛТЕРНАТИВАТА ЗА ОНЛАЙН ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Доклад, изнесен на „I Международна научна конференция „Е-управление”, организирана от СФ на ТУ – София, публикуван в сборника на конференцията, 2009 г., София, стр. 211 – 219. 1. Въведение. Този доклад си поставя за цел да разкрие доколко ефективни и съвременни са уредените национални процедури по заявяване на права върху…

Continue ReadingАЛТЕРНАТИВАТА ЗА ОНЛАЙН ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР – ВАЛИДНОСТ И ВПИСВАНЕ

Доклад в съавторство с проф. Стефан Стефанов, публикуван в сборника на Международна научна конференция, организирана от Стопански факултет на Техническия университет – София, 2011 г., София. Abstract. The report discusses the requirements established under the national legislation as for the entry into the Patent Office’s Register of patent, trademark and industrial…

Continue ReadingЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР – ВАЛИДНОСТ И ВПИСВАНЕ

НЯКОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗПРПМ В ЗМГО И В ЗПД

1. Увод Административнопроцесуалните норми, които уреждат реда за издаване на индивидуални административни актове за патенти за изобретения, регистрация на марки и промишлени дизайни се съдържат основно в трите закона – ЗПРПМ, ЗМГО и в ЗПД1, както и в издадените въз основа на тях наредби. От една страна, тези административнопроцесуални правила…

Continue ReadingНЯКОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗПРПМ В ЗМГО И В ЗПД

ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТ

Резюме: В доклада се изследват публичноправните аспекти на правото на приоритет в националната правна уредба за закрила на патентоспособните изобретения, марките и промишлените дизайни. Прави се обзор на реда, по който се заявява това право и предложение за усъвършенстване на законодателството с оглед осигуряване на ефективна защита в случаите, когато…

Continue ReadingПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТ

ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Стефан Стефанов1, Димитрина Стефанова2 Увод Правната уредба на административните производства за издаване на индивидуални административни актове, обособява в два относително самостоятелни етапа производствата – етап, в който се преценява тяхната допустимост и етап, в който се поставя за разглеждане и решава материалноправния въпрос или въпроса по същество. В законите за…

Continue ReadingПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ