КАКВО ЗНАЕМ ЗА МАРКАТА

Марката е знак, който отличава стоките и услугите на един търговец от тези на друг и трябва да е отличителна, с нещо характерна, по-особена, по–забележима, забележителна.

Марката може да бъде словна, фигуративна или комбинирана, което е комбинация от двете.

Запазената марка е регистрираната марка. Тя се регистрира в Патентно ведомство и срещу регистрацията се получава документ – свидетелство за марка.

Знакът, който се използва за марка, когато се заявява за регистрация не трябва да бъде зает от друг търговец и затова е добре да се направи предварително проучване, което изследва този въпрос.

Марката се регистрира за срок от 10 години. Срокът може да бъде продължен неограничен брой пъти във времето по преценка на притежателя на регистрираната марка.

Марката се регистрира за конкретно определени стоки и/или услуги във връзка, с които ще бъде използвана. Стоките или услуги са подредени в 45 класа съгласно Ницската класификация за стоки или услуги.

За да се регистрира марката, се заплащат задължителни държавни такси към ведомството за регистрация и цена на услугата на представителя по индустриална собственост, когато се ползват услугите на този представител.

За българска марка –таксата започва от 570* лв (за една марка, която се отнася за 3 класа стоки
или услуги).

*За всеки следващ клас се добавят по 30 лв.

За европейска марка – таксата започва от € 850* (за една марка, която се отнася за 1 клас стоки
или услуги)

*За втори клас се добавят € 50, а за всеки следващ след втори € 150.

За международна марка – таксата е комплексна, заплаща се в Швейцарски франка и се определя индивидуално, в зависимост от броя на посочените държави.

Нашата цена за регистрация на търговска марка в България е 400 лв.

Цената ни за регистрация на Европейска марка е 700 лв.

За международна марка – цената се определя индивидуално, в зависимост от конкретния казус.

Регистрираната марка дава право на нейния притежател:

да я използва, като поставя марката върху стоките или услугите, за които е регистрирана,

да я прехвърля, отдава под лицензия и да извършва други разпоредителни действия с нея,

да забрани на друг търговец, при определени условия, да използва в своята дейност знак, който е идентичен или много сходен с регистрираната марка.

Когато има регистрирана марка, притежателят й трябва да я използва за стоките или услугите, за които е регистрирана, в противен случай, марката може да бъде заличена по отношение на тези стоки или услуги, за които не е използвана.